Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket Nasıl Kurulur?

Şirket nasıl kurulur? Ne tür bir şirket kurarak daha avantajlı hale geliriz? Şahıs şirketi mi, sermaye şirketi mi işimize daha çok uyar? Gelin bu soruları hep beraber inceleyelim. 

Öncelikle şirket kurmak ve adımları takip etmek için kuracağınız şirketin türüne karar vermelisiniz. İki tür şirket vardır. Sermaye ve şahıs şirketleri. Sermaye şirketi limited ve anonim şirket olarak ikiye ayrılır ve kuruluş aşamaları şahıs şirketine göre daha uzun ve maliyetlidir. Şimdi sırası ile bu şirketleri ve şirket kurulum süreçlerini izleyelim.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi birey olarak kurabileceğiniz süreç olarak Anonim ve Limited şirketlerden daha kısa ve basit aşamalara sahip olan çok daha kolay vergi mükellefi olup işinize başlayabileceğiniz bir şirket türüdür. Şahıs şirketinde başlangıç sermayesi yoktur. Şahıs şirketi adından da anlaşılacağı gibi tek kişiye ait olup bütün yetki ve sorumluluk bir kişide toplanmıştır. Bundan dolayı şahıs firmaları tüm mal varlığı ile şirkete karşı sorumludur. 

Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeleri toplayıp Vergi Dairesi Müdürlüğüne kendiniz yada vekalet vereceğiniz muhasebeciniz veya mali müşavirinize ile iletmeniz gerekecektir.

Şahıs Şirketi kurmak için gerekli belgeler şunlardır;

 • Kimlik fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Noter onaylı imza sirküleri
 • Vekaletname (muhasebeci veya mali müşavir için, eğer kendiniz ilgilenilecekse buna gerek yoktur)
 • İş yeri kira ise kira sözleşmesi, eğer mülk ise tapu fotokopisi

Bu belgelerle varsa muhasebeciniz ve mali müşavirinize ödeyeceğiniz tutar ile birlikte ortalama 800 TL -1000 TL arasında bir maliyet ile şahıs şirketini kurabilirsiniz. 

Şahıs Şirketinin Avantajları

 • Kurulum süreci kısa, evrak yoğunluğu azdır.
 • Şirket kuruluş maliyeti düşüktür.
 • Şirket kurmak için sermaye gereksinimi yoktur.
 • Faaliyete geçme süreci hızlıdır.
 •  Muhasebeci veya mali müşavir ücreti düşüktür.
 • Defter tasdik ücretleri düşüktür. 
 • Şahıs şirketinin açılması ve kapatılması kolaydır.

Şahıs Şirketinin Dezavantajları

 • Şirket sahibi tüm mal varlığı ile şirkete karşı sorumludur.
 • Kademeli vergi oranı nedeni ile gelir arttıkça vergi oranı artmaktadır. 
 • Vergi oranı %20 ile başlar gelir arttıkça %35’e kadar çıkabilir. 

Adi Ortaklık Nasıl Kurulur?

Adi ortaklık şahıs şirketine benzer şekilde ortakların ön planda olduğu bir şirket türüdür. Yapısı ve işleyişi bakımından daha basit bir şirket türü olduğu için ortak proje bazlı işlerde daha çok kullanılır. Adi şirkette mal varlıkları üzerinde ortakların müşterek hakkı vardır. Adi ortaklıkta hukuki olaylarda kendi başına hareket etme gibi bir durum söz konusu değildir. Aleyhte ve lehte olan durumlarda ortaklar beraber sorumludur. Adi ortaklıkta ortakların iş yapabilmeleri, fatura kesebilmeleri için vergi dairesine başvuruda bulunup, vergi numarası almaları gerekecektir. 

Adi Ortaklık Avantajları

 • Kuruluş için herhangi bir yerden izin almaya gerek yoktur. 
 • Kuruluş kolay ve az masraflıdır.
 • Ortaklar eşit oy hakkına sahiptir
 • Emek sermaye olarak konulabilir.
 • Asgari sermaye sınırı yoktur.
 • Her ortak yönetim ve denetime katılır.

Adi Ortaklık Dezavantajları

 • Ortakların işletmeye karşı rekabeti yasaklıdır
 • Ortakların birinin ölüm veya ifası şirketi sona erdirir.
 • Ortakların sayısının bire inmesi durumunda şahıs şirketi sona erer.
 • Ortağın kişisel alacaklısı, alacağını alamamış ise şirketin feshini talep edebilir.
 • Sermaye paylara bölünmemiştir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket gerçek ve tüzel kişiler tarafından, ekonomik faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulan bir şirket türüdür. Yasalara aykırı olmayan her türlü (bankacılık hariç ) ticari faaliyet için limited şirketi kurulabilir.Yeni TTK’ya göre ortak sayısı en az bir en fazla 50 ile sınırlı olup ortaklar tarafından asgari 10.000 TL başlangıç sermayesi taahhüdü ile kurulur. Her bir payın itibari değeri en az 25 TL ve bunun katlarıdır. Ortakların yetki ve payları şirket kurulurken yapılan sözleşmede belirtilir. Ortakların şirkete karşı sorumlulukları sınırsızdır.

Limited şirketlerde ortak sayısının 20’yi geçmesi durumunda anonim şirketlerdeki gibi Genel Kurul ve Denetim Kurulu organlarını bulundurması zorunludur.  

Limited şirket sözleşmesinin yazılı olması ve ortakların imzalarının noter tarafından onaylanması ya da şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır. Peki sözleşmede neler bulunmalıdır?

 • Şirketin ticari ünvanı ve merkezinin bulunduğu yer
 • Şirketin işletme konusu
 • Esas sermaye payları, tutarları, değeri, sayısı
 • Müdürün adı, soyadı, ünvanı, vatandaşlığı
 • Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli

Limited Şirketin Avantajları

 • Çoklu ortak yapısı ile riski dağıtır.
 • Vergi oranının sabit olması
 • Çoklu ortak yapısı ve sermayesi ile prestij sağlar

Limited Şirketin Dezavantajları

 • Tüm ortakların borçlara karşı sorumlulukları müşterek ve sınırsızdır.
 • Tüm ortakları 4B (Bağkur) sigortasına bağlı olmak durumundadır.
 • Halka açılamazlar
 • Her konuda faaliyet gösteremezler. (Banka, leasing,faktöring…)
 • Hissedar sayısı en fazla 50 kişi ile sınırlıdır.
 • Pay devri noter onaylı olmalıdır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kanunen yasak olmayan her türlü konu ve ekonomik amaç için en az 1 en fazla sınırsız gerçek veya tüzel kişi tarafından asgari 50.000 TL sermaye ile kurulan bir şirket türüdür. Her bir payın itibari değeri az 1 kuruştur. Ortakların şirkete karşı sorumlulukları sadece taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlıdır. Ortak sayısı 500’ü geçtiği takdirde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olurlar. Anonim şirketler genel kurul ve yönetim kurulu gibi organlarla yönetilir, hisse senedi ve tahvil çıkarabilirler. 

Anonim şirketlerde sözleşmede bulunması gereken maddeler şöyledir; 

 • Şirketin ticaret ünvanı, merkezinin bulunacağı yer ve faaliyet konusu açıkça belirtilmelidir.
 • Sermaye ile ilgili payların değeri ve bunların ödenmesine ilişkin şekil ve esaslar
 • Pay senetleri ile ilgili tanınan imtiyazlar, devir sınırlamaları
 • Gerçek ve tüzel kişilere şirket karından sağlanacak menfaatler
 • Yönetim kurulunda imza yetkisi olanların isim ve sayıları
 • Genel kurulun toplantıya çağrılma şekli ve oy hakları
 • Şirket ilanlarının şekli
 • Ortakların taahhüt ettikleri sermaye payı türü ve miktarı
 • Şirket hesap dönemi

Anonim Şirketin Avantajları

 • Halka açılma imkanı vardır
 • Tahvil çıkarabilir
 • Şirket ortağının yönetim kurulunda olması zorunlu değildir.
 • Şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağından şirket ortağının sorumluluğu yoktur. 
 • Hisse devri Yönetim Kurulu Karar Defterine yazılır, ticaret siciline bildirim zorunluluğu yoktur.

Anonim Şirket Dezavantajları

 • Sermayesi asgari 50.000 TL olmalıdır
 • 250.000 TL’yi geçen sermayede avukat bulundurma zorunluluğu vardır.
 • Sermayenin ödenmesi 24 ay içinde taahhüt edilen sermayenin tamamıdır. 
Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.