Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nedir?

Kanunen kabul Edilmeyen Giderler Nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler nedir, nasıl belirlenir? ve şirketlerin olağan gelir ve giderlerini hangi durumlarda vergiye tabii olduğu hangi durumlarda kanunen kabul edilmeyen gider olduğu yönünde sorularınız var ise bu yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nedir?

Kanunen kabul edilmeyen giderler Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilmektedir. Şirketler her harcamayı vergiden düşmeyebilir. Şirketlerin maliyet hacmine, alanına ve faaliyetine göre gider kabul edilmeyen ödemeler ve indirilecek giderler farklılık göstermektedir. Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin 213 sayılı VUK’nun ve Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” ve “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı maddelerini incelemeleri gerekir. 

Gelir Vergisi mükellefleri için gider olarak kabul edilmeyen harcamalar nelerdir?

 • İşletme sahibi ve ailesinin (eşi ve çocukları) işletmeden aldıkları paralar ve aynen aldıkları sair değerler.
 • İşletme sahibine ve ailesine ödenen aylık, ücret, ikramiye, komisyon veya tazminatlar
 • İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
 • İşletme sahibi ve ailesini işletmedeki cari hesap veya diğer alacakları üzerinden yürütülen faizler.
 • Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile suçtan doğan tazminatlar.
 • Finansman gider kısıtlaması uygulaması
 • Envantere alınması zorunlu olan gayrimenkuller için yapılan kira ödemeleri
 • Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları
 • Kiralama yolu ile edinilen taşıtlardan işletmenin esas faaliyet konusu ile alakalı olmayan giderler ile amortismanları
 • Kanuna uygunsuz bağış ve yardımlar

Kurumlar Vergisi mükellefleri için gider olarak kabul edilmeyen harcamalar nelerdir?

 • Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 • Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz, kur farkları gibi giderler
 • Yedek akçeler
 • Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar
 • Her türlü para cezası, vergi cezası, gecikme zammı, faizler
 • Menkul değerleri itibari değerinin altında satış yaparak bundan doğan zararlar ve buna ilişkin ödenen komisyonlar.
 • Finansman gider kısıtlaması uygulaması.
 • Basın yolu ile işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminat giderleri
 • Alkol ve tütün mamüllerine ilişkin ilan ve reklam giderleri
 • Kanuna uygunsuz bağış ve yardımlar

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yukarıda saydıklarımızın dışında gider kabul edilmeyen başka durumlarda mevcuttur. Bunlar;

Vergi Hukukunun Genel İlkelerine Aykırılık Dolayısıyla Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler

 • Belgelendirilemeyen giderler
 • Kanunen yasaklanmış fiiller nedeniyle katlanılan giderler
 • Kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmayan giderler
 • Dönemsellik ilkesine aykırılık dolayısıyla gider kabul edilmeyen ödemeler

Başka Yasa Hükümleri Sebebi ile Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler

 • Mal ve hizmet bağışları
 • Özel iletişim vergisi
 • İşletmeden çekilen değerler
 • Kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin gider ve zararlar
 • Sermaye piyasası kanununa göre ayrılan karşılıklar
 • İşsizlik sigorta fonundan karşılanan sigorta primleri
 • İşletmelerin yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen temettü ikramiyeleri

 

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

E-ticaret Altyapısına Sahip Bir Websiteniz Var Mı?

KOBİlere Özel Ücretsiz Dijital Pazarlama Analizi

Kobiler yapay zekaya hazır mı?
Hibe / Teşvik / Kredi
#KOBİSOR

Kobi testini çözmek için hemen tıklayın.

Yönlendirme.

Metin gelebilir.